Sectie Advocaat in Dienstbetrekking

Sectie Advocaat in Dienstbetrekking

Maarten Sturm, AiD

Mr. Ir. Maarten Sturm

Sectiebestuur
025 - 1491068
Fleur Potter Aid.jpg

Mr. Fleur Potter

Sectiebestuur
06 - 21 66 65 01

Informatie

Bedrijfsjuristen kunnen tevens advocaat zijn in dienst bij hun werkgever. De advocaat in dienstbetrekking heeft te maken met alle vereisten waaraan een advocaat op een advocatenkantoor ook moet voldoen, maar er zijn bijzonderheden.

De sectie biedt advocaten in dienstbetrekking de gelegenheid ervaringen, best practices, documenten en tips met elkaar uit te wisselen. In deze sectie zijn circa 300 advocaten vertegenwoordigd.

Sectiebijeenkomsten

Aanmelden voor deze sectie doe je via 'Mijn profiel'.

De sectie organiseert per jaar diverse bijeenkomst al dan niet in samenwerking met andere secties of advocatenkantoren, waarbij het bevorderen van kennis en uitwisselen van praktische zaken voorop staan.

Tijdens een bijeenkomst van circa twee uur staat er één onderwerp centraal, dat wordt behandeld door een of meer sprekers uit het vakgebied. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een bijeenkomst over de WWFT en een GIO begeleider training. De opzet is gericht op interactieve uitwisseling van (praktijk)voorbeelden & ervaringen, aanpak en ideeën, waarbij ook tijd wordt genomen voor vragen en discussies. De bijeenkomsten vinden afwisselend online of fysiek (in de Randstad) plaats. Na afloop van een bijeenkomst is volop gelegenheid om te netwerken met deelnemers en sprekers.

Heb jij een suggestie voor een onderwerp en/of spreker voor een bijeenkomst? Dan horen wij dat graag.

Frequently Asked Questions

 • Is het toegestaan om als advocaat (in dienstbetrekking) met juristen en ondersteunend personeel van de juridische afdeling in een “open office” te werken?

  Ja. De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) stelt hier geen regels voor. De benadering van de NOvA ten aanzien van de kantoororganisatie (artikel 6 van de verordening op de advocatuur) is principle based en heeft eerder in gesprekken met het NGB aangeven dat een open office mogelijk is. Belangrijk is dat advocaten zelf nadenken over de vraag hoe de kantoororganisatie moet worden neergezet. Het is dus aan de advocaat zelf om regels ter waarborg van bijvoorbeeld vertrouwelijkheid te implementeren. Advocaten hebben hierin een eigen verantwoordelijkheid.

 • Heb ik als advocaat in dienstbetrekking een derdengeldenrekening nodig?

  Nee, dit is niet nodig. Advocaten die in de uitoefening van hun praktijk geen derdengelden ontvangen, zijn vrijgesteld van de verplichting over een stichting derdengelden te beschikken (art. 6.21 lid 2 Verordening op de advocatuur).

 • Welke wet- en regelgeving bepaalt de omvang van de geheimhoudingsplicht?

  • art. 11a Advocatenwet (wettelijke verankering geheimhoudingsplicht).
  • art. 10a lid 1e Advocatenwet (vertrouwelijkheid wordt genoemd als voorwaarde voor een goede rechtsbescherming).
  • art. 46 Advocatenwet (advocaten zijn aan tuchtrechtspraak onderworpen ter zake van enig handelen of nalaten in strijd met de zorg die zij als advocaat behoren te betrachten ten opzichte van degenen wier belangen zij als zodanig behartigen of behoren te behartigen, ter zake van inbreuken op het bepaalde bij of krachtens deze wet).
  • Gedragsregel 3 (nadere invulling inhoud en omvang geheimhoudingsplicht).
 • Welke maatregelen zijn passend voor de handhaving van de vertrouwelijkheid (gedragsregel 3)?

  • Computerbestanden zijn niet toegankelijk voor derden, bijvoorbeeld door bescherming door middel van wachtwoorden.
  • Fysieke dossiers zodanig opbergen dat door bezoekers of andere onbevoegden geen kennis kan worden genomen van vertrouwelijke informatie. Kasten, lades en fysieke archieven (evenals individuele dossiers) worden voorzien van de waarschuwing “Confidential and Privileged” en dienen afgesloten te worden.
  • De vertrouwelijkheid dient ook gewaarborgd te worden tijdens besprekingen en telefoongesprekken, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat derden niet kunnen meeluisteren.
  • Bordjes op de werkplek aanbrengen met naam en functie “advocaat” of de aanduiding “Legal Department (advocaten)“. in correspondentie (brieven, e-mails (ook vanaf mobiele telefoon), e.d.) en (telefoon)gesprekken kenbaar maken dat men advocaat is.
 • NGB modelkantoorhandboek

  Is het verplicht om het modelkantoorhandboek van het NGB te gebruiken?

  Nee, de vorm waarin je beschrijft hoe je aan de vereisten van de Verordening op de advocatuur voldoet, kan je zelf bepalen. Het modelkantoorhandboek kan je daarbij ondersteunen.

  Voldoe ik met het downloaden van het modelkantoorhandboek van het NGB automatisch aan de vereisten uit de Verordening op de advocatuur?

  Nee, niet automatisch. Het modelkantoorhandboek moet worden aangepast aan de eigen kantoorsituatie.

 • Kwaliteitstoetsen

  Met ingang van wanneer wordt het verplicht om deel te nemen aan de kwaliteitstoetsen?

  Met ingang van 1 maart 2020 is het nieuwe artikel 26 van de Advocatenwet en de reeds in juni 2017 vastgestelde Wijzigingsverordening kwaliteitstoetsen in werking getreden. Vanaf deze datum zijn advocaten gehouden jaarlijks te voldoen aan de kwaliteitstoetsen door deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback.

  Waaruit bestaan de kwaliteitstoetsen?

  Gestructureerde feedback is een manier om met collega's of vakgenoten te leren van ervaringen, problemen, successen en uitdagingen in de dagelijkse werkpraktijk. Die verdieping van kennis, inzicht en vaardigheden moet leiden tot effectiever professioneel gedrag. Advocaten kunnen kiezen uit drie vormen van gestructureerde feedback: intervisiepeer review en gestructureerd intercollegiaal overleg (GIO).

  Het NGB faciliteert diverse GIO groepen voor de leden van de sectie Advocaat in Dienstbetrekking.

  Wat zijn de vereisten voor gestructureerde feedback?

  Krijgt de deelnemer opleidingspunten voor deelname aan kwaliteitstoetsen?

  Aan gestructureerd intercollegiaal overleg mogen geen punten worden toegekend.
  Met intervisie en peer review behaalt een advocaat 1 niet-juridisch opleidingspunt voor ieder uur dat hij of zij heeft deelgenomen met een maximum van 4 punten per jaar.

  Bekijk de FAQ van de NOvA voor meer informatie.

 • Krijgt een advocaat in dienstbetrekking opleidingspunten voor deelname aan NGB bijeenkomsten?

  Het NGB is een door de NOvA erkend opleidingsinstituut en verstrekt opleidingspunten. Bij iedere bijeenkomst staat aangegeven hoeveel NOvA opleidingspunten bij deelname worden verstrekt. Je moet zowel voor het begin als bij het einde van de bijeenkomst de presentielijst tekenen. Bij een webinar dien je 95% aanwezig te zijn als ook twee van de drie toetsvragen juist te beantwoorden, anders kunnen wij geen punten verstrekken.

  Als je voldoet aan de voorwaarden stuurt het secretariaat een certificaat van deelname per e-mail aan de deelnemers binnen vier weken na de bijeenkomst.

Ledenlijst

Naam Functie Bedrijfsnaam E-mailadres Telefoon
mr. B.T.J.A. (Bas) van Aalst Advocaat
Mr. J.A... (Judy) de Abreu Fernandes Martins +31620749087
mr. H. (Haris) Akagic Legal Counsel / Bedrijfsjurist +31174236236
mr. K.J.B. (Kevin) van den Akker Legal Counsel / Bedrijfsjurist +31615070704
mr. Ö (Özge) Akkus Legal Counsel / Bedrijfsjurist +31889904534
b (basak) akkus-dedeoglu Legal Counsel / Bedrijfsjurist 0622972240
mr. drs. H.A.M. (Helene) Alders Senior Legal Counsel / Senior bedrijfsjurist +31703772311
mr. B. (Blerina) Anastasi Head of / Manager Legal and Regulatory Affairs +31205703300
Mr. I.C.E. (Isabelle) Anemaet Senior Legal Counsel / Senior bedrijfsjurist +31611510288
mr. D. (Derya) Arpacay Legal Counsel / Bedrijfsjurist
Mr. G.H.M. (Guy) van Asten +31152793334
mr. P.M. (Petra) Baijense Advocaat +31416320256
A.A.E. (Annick) Bain LLM Advocaat +31703773252
R S (Remco) Bakker Corporate Counsel
mr. B. (Bardies) Bassyouni Advocaat +31102755540
mr. J.C. (Jorn) van Beckhoven BSC Legal Counsel / Bedrijfsjurist +31610704818
mr. M.C.W. (Lieke) de Beer Advocaat +31611922967
mr. R.B.M. (Rob) Beeris Advocaat +31613255796
mr. M.C. (Madelon) Behrens Senior Legal Counsel / Senior bedrijfsjurist +31612371699
mr. T.M.D. (Thomas) van den Beld Advocaat +31302161446
mr. H.E. (Hannelot) van Berckel-Dekker Advocaat +31402698136
mr. drs. G.J. (Gerard Johannes) Berghuis MBA General Counsel / Member Executive Team +31235587423
mr. M.H. (Maarten) Berrevoets Advocaat +31682072842
mr. P.W. (Petra) de Best Hoofd Juridische Zaken +31478555482
M. (Mieke) Bestebreurtje Advocaat +31643548087
Sluiten